Corals filials

Amb els anys, la Coral Universitat de les Illes Balears hem aconseguit bastir tot un edifici coral que es fonamenta en tres pilars bàsics:

a) formació: s’ha promogut un vertader centre de cant coral, amb deu corals filials;
b) investigació: s’han esmerçat mitjans per a les activitats de recerca i promoció del patrimoni musical illenc i contemporani; i, finalment,
c) divulgació: s’ha donat a conèixer el gran repertori simfonicocoral a la societat de les Illes.

corals-filials

Per tant, la vessant pedagògica i d’inversió per crear un planter de música coral on els seus membres obtenguin una elemental formació ha estat una de les prioritats de la Coral. Per això, des d’aquells inicis, amb una trentena d’entusiastes veus joves, fins avui, la Coral Universitat de les Illes Balears i les seves corals filials arrepleguen unes quatre-centes veus de totes les edats —des dels 5 anys fins als 80— i de totes les condicions, estudis i professions.